BÉRLÉSI FELTÉTELEK

A MAX FULL AUTO autokolcsonzo a gépjárművet közúti közlekedésre alkalmas állapotban, kenőanyaggal és üzemanyaggal feltöltve, a szükséges tartozékokkal együtt, adja át. Bérlő a gépjárműért teljes felelősséggel tartozik, és azt a jogszabályok által előirt engedélyekkel, illetve feltételek szerint használhatja.

A gépjárművet vezethetik mindazon szemelyek akik a berlesi felteteleknek megfelelnek valamint a Berlo felvilagositotta a berleti szerzodesben eloirt feltetelekkel es rendelkeznek a Berlo teljes korul engedelyevel. A gépjárművet csak 20, életévet betöltött, érvényes személyi igazolvánnyal, vagy útlevéllel és legalább 2 éve érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személyek vezethetik.

Tilos a gépjárművet másnak bérbe-, kölcsönadni, vagy azt vezetésre nem jogosult személynek átadni. Tilos továbbá a gépjárművet alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt vezetni, vagy ilyen befolyás alatt álló személynek a vezetést átengedni. Tilos a gépjárművet vontatásra, versenyzésre, oktatásra, illetve bármely rendeltetéstól eltérő tevékenységre használni. A fentiekben említett esetekből származó költségeket a Bérlő teljességgel megtéríteni köteles a Berbeadonak. A Berbeado barmely a fent emlitett esetekben a szerzodest azonnali hatalyal felmondhatja.

Bérbeadó indoklás nélkül megtagadhatja a gépjármű bérbeadását, ha a bérleti díj megfizetését, a gépkocsi rendeltetésszerü használatát, illetve annak állagának megóvását nem látja biztosítottnak.

Ha a gépjárműbérlést Bérlő előzetesen rendeli meg és azt Bérbeadó visszaigazolja, Bérbeadó a bérleti időtartam kezdetekor a megrendelésben szereplő gépjárművet köteles bérbeadni Bérlőnek. Ha a bérleti időtartam kezdetekor az adott gépjármű nem áll rendelkezésre, Bérbeadó a megrendelt jármű kategóriájával megegyező, vagy esetleg egy magasabb kategóriájú járművet köteles biztosítani az eredetileg megrendelt gépjármű bérleti díjáért.

Bérbeadó az érvényes árlista alapján adja bérbe a gépjárművet, de fenntartja magának azt a jogot, hogy a díjtételeket - Bérlő előzetes értesítésével - módosíthassa. Bérlő a bérleti díj emelkedése esetén a szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani. A jelen szerződés alapján egy bérleti nap 24 órából áll, mely a bérleti szerződésben feltüntetett időpontban kezdődik. A bérlet minimális időtartama egy nap, türelmi idő - késedelem esetén - egy  óra. Bérlő a szerződést lejárta előtt meghosszabbíthatja Bérbeadóval történt előzetes egyeztetéssel, de ezen szándékát a bérleti időtartam lejárta előtt legalább 72 órával személyesen vagy  telefonon jelentheti be. A bérleti szerződés meghosszabbítása csak akkor válik érvényessé, ha azt Bérbeadó írásban visszaigazolja. Bérbeadó a szerződést meghosszabbítani nem köteles. Ha a hosszabbítás igazolható módon nem történik meg, a szerződés automatikusan és azonnali hatállyal érvényét veszti.

Bérlő a Bérbeadó számlája alapján készpénzben - egyéb megállapodás híján - a szerzodes megkotesekor a bérleti díj felet koteles megfizetni a bérlet lejártakor pedig a szemelygepkocsi leelenorzese utan a hatramaradt reszt is kiegyenliteni. Jogi személy 5 napon belül átutalással fizethet, ha ezen szándékát megrendeléskor már Bérbeadóval előzetesen egyeztette. Ha Bérlő a bérleti díjat valutában kívánja megfizetni. a gépjármű átadásának napján érvényes RNB- i középárfolyam szerint kell az átváltást figyelembe venni.

Bérlő  felel a gépjárműben bekövetkezett és más által nem térített károkért. Bérlő önhibájából bekövetkezett kár esetén a biztosító által nem fedezett, Bérbeadónak okozott teljes kár (ittas vezetés, nem rendeltetésszerű használat, szándékos károkozás, stb.) fedezésére koteles . Bérlő tudomásul veszi, hogy Bérbeadó jogosult kárai teljes rendezéséig 10 Euro + AFA / nap dij felszamolasara.

A bérleti díj - korlátlan km-felhasználás mellett - tartalmazza a rendeltetésszerű használattal kapcsolatos karbantartási és javítási költségeket ami a kapcsoloszekreny, futomu, motorra vagy mas  mechanikai javitasokra vonatkozik. A bérleti időtartam alatt felmerülő minden egyéb költség Bérlőt terheli.

Ha Bérlő a bérleti díjat határidőre nem fizeti meg, Bérbeadó jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani és a gépjárművet, Bérlő költségére elszállítani.
Fizetési késedelem esetén Bérbeadót a mindenkori RNB- i alapkamat kétszeresét kitevő késedelmi kamat illeti meg. Bérlő tudomásul veszi, hogy a szerződésben feltüntetett bérleti időszak leteltekor és annak meg nem hosszabbítása esetén, Bérbeadó 24 óra elteltével jogosult a gépjárművet visszaszármaztatni, melynek minden költsége Bérlőt terheli.
Ha a szerzodes lejarta utan a Berlo 24 ora mulva nem szarmaztatja vissza a gepjarmuvet lopotnak  nyilvanitatodik es a rendorseg altal koroztettve lesz.

Biztosítási díj a bérbeadott gépjárműre megkötött teljes körű CASCO biztosítását jelenti. A biztosítás kizárólag a gépjárművet biztosítja, ami nem vonatkozik a gépjárműben utazókra és csomagjaikra. Extra biztosítás minden utasra megköthető. Ha a gépjármű megrongálódik, vagy töréskárt szenved és a keletkezett kár helyreállítását harmadik személy felelösségbiztosítása alapján teljes egészében nem lehet rendezni, Bérlő önrészként a javítási számlában feltüntetett értéknek a 20 %-át, de minimum 150 Euro összeget (önrész) köteles Bérbeadónak legkésőbb a javításról szóló számla átvételekor megfizetni. A gépjármű ellopása esetén Bérlő önrészként a gépjármű eltulajdonításkori bruttó árának 20%-át köteles Bérbeadónak megfizetni a nyomozás lezárásáról szóló határozat átvételét követő 8 napon belül.

Kérjük, hogy a gépjármű iratait, kulcsat ne hagyja a gépkocsiban, azokat mindig vegye ki, tartsa magánál és az ajtók, ablakok zárt állapotáról győződjön meg, ne hagyjon értékeket látható helyen a gépjárműben! Kérjük, hogy parkoláskor a rádió előlapját helyezze biztonságos helyre, mert annak leadása nélkül a biztosító társaság a károkat nem téríti. Azon káreseményeknél, melyeknél a biztosító társaság a kártérítés során levonással él, vagy azt nem téríti, úgy a meg nem térített összeget Bérlő köteles átvállalni.

 A CASCO biztosítás nem érvényes az Európán kívüli országokban, a volt Szovjetúnió, valamint háborús helyzettel sújtott területeken. A CASCO biztosítás kizárólag Romaniaban és a határátlépési engedélyben megjelölt országokban érvényes. Engedély nélküli terület esetén a Bérlő a kár teljes összegével felel. Bérlő a gépjárművet kizárólag Romania területén használhatja. Bérlő a gépjárművet csak Bérbeadó előzetes hozzájárulásával viheti külföldre, ha ezt a szándékát a bérleti szerződés megkötésekor bejelentette. Bérbeadó a gépjármű külföldre való kivitelének engedélyezését - indoklás nélkül - megtagadhatja.

 Bérlő tudomásul veszi, hogy az esetleges műszaki mentés a távolság arányában késedelmes lehet. Személyi sérüléssel vagy barmilyen anyagi kárral járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén Bérlő köteles rendőri intézkedést kérni, és eljárást kezdeményezni. Ha a balesetben résztvevő külföldi állampolgár, a rendőri intézkedés minden esetben kötelező. A gépjármű rendeltetésszerű használata közben fellépő műszaki meghibásodás, illetve azt ért baleset esetén Bérlő köteles haladéktalanul Bérbeadót értesíteni és egyben - az elvárhatóság mértékében - Bérbeadó költségén a jármű biztonságos elhelyezéséről gondoskodni. Ha az elszenvedett baleset következtében a gépjármű átmenetileg használhatatlanná válik, Bérbeadó változatlan feltételekkel másik gépjárművet biztosithat a Bérlő részére az esetben ha rendelkezik szabad autoval. Okozott, illetve CASCO-s káreseményt követően, a cseregépjármű kizárólag az önrész megfizetése után bocsátható Bérlő rendelkezésére a kiszállítási költségek Bérlő általi átvállalása mellett.

Bérbeadó hozzájárulasa nélkül - eltekintve az üzemszerű működéssel együtt járó folyadékszint utántöltésektől, illetve a továbbhaladáshoz nélkülözhetetlen hibaelhárítástól - (pl. olajutántöltés, defektelhárítás) Bérlő javítást NEM végezhet, vagy végeztethet kivetelt kepez ha telefonon engedelyt ker e muvelet vegrehajtasahoz mas esetben az ezzel kapcsolatos minden költség és veszélyviselés Bérlőt terheli. Bérbeadó Bérlő bejelentését követően köteles a gépjármű hibájának elhárításáról, a lehetőségek szerinti sürgősséggel gondoskodni. Bérbeadó a gépjármű sérüléséből vagy meghibásodásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Bérbeadni az engedélyezett hibaelhárítás költségeit a nevére kiállított számla ellenében, a Bérbeadó legfeljebb 100 Euro  összegig vállalja. Bérlő a km-számláló meghibásodását haladéktalanul köteles Bérbeadónak jelenteni. Ha a bejelentés elmarad, vagy a km számláló pecsétjét, plombáját megrongálták, illetve a számláló szerkezetet bármely módon kiiktatják, vagy kikapcsolják, Bérlő a bérlet teljes időtartamára korlátlan kilométeres futásteljesítmény díjat köteles megfizetni.

Bérlő köteles a szerződéskötéskor meghatározásra kerülő kilométerszámláló állásánál - de legalább havonta egyszer vagy  10.000 megtett km utan - a gépjárművet Bérbeadó telephelyén felülvizsgálatra bemutatni. Ha Bérlő ezen revíziós kötelességét elmulasztja, barmilyen kar ami e mulasztasbol adodik a Berlot terheli es koteles megfizetni a Berbeadonak. Revízióra leadott gépjármű helyett - ha a felülvizsgálat időtartama a hat órát meghaladja - Bérbeadó Bérlőnek cseregépjárművet biztosít, ha a revízióra való jelentkezést legalább 72 órával előbb a Bérlő jelezte. Bérlő az előirt minőségű üzemanyagot köteles a gépjárműbe tankolni és minden egyes üzemanyag tankolásról a töltőállomásokon nyugtát/számlát kérni. Az ettől eltérő eljárása kapcsán történő nem megfelelő tankolásból eredő minden meghibásodás költségét (üzemanyagcsere, javítás stb.) megtéríteni tartozik.

Bérlő köteles a gépjárművet, annak tartozékait és okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a gépjármű forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani. Lopás esetén a gépjármű teljes értékét köteles Bérlő megfizetni, ha a lopás bejelentését követően nem tudja felmutatni a gépjármű eredeti kulcsát, a riasztó kapcsolót az esetben ha van és forgalmi engedélyét, kiveve, ha bizonyítja, hogy ezek bűncselekmény útján kerültek ki a birtokából, mert akkor a biztosító vállal felelősséget. Az indítókulcs, a forgalmi engedély, illetve a rendszám elvesztése esetén a pótlásukkal kapcsolatosan felmerülő összes költség Bérlőt terheli
.
Bérlő köteles a gépjárművet a bérlet lejártakor a szerződésben meghatározott, időben az átvett összes tartozékkal - a normál elhasználódást kivéve - az átvételkori állapotnak megfelelően visszaszolgáltatni. Ha visszavételkor a bérelt gépjármű tartozékai hiányoznak, azok értékét Bérlő köteles megfizetni.

Ha Bérlő a gépjárművet késve adja vissza, minden megkezdett ora után 1 Euro + Afa dijat  kell befizetnie,  5 ora keses eseteben egy teljes napi bérleti díjat kell megfizetnie.

Ha Bérlő a gépjárművet nem Bérbeadó telephelyén veszi át, illetve adja le a szerződés lejártakor - egyéb megállapodás híján -, a mindenkori díjszabás szerinti kiszállítási, illetve visszaszállítási díjat tartozik megfizetni. Bérlő a járművet kizárólag a MAX FULL AUTO munkatársainak adhatja vissza -  szervizben, repülőtéren, szállodai portán, harmadik személynek stb. az esetben adhatja le ha eretesitette a Berbeadot telefonon.

A bérleti idő alatt elkövetett szabálysértésekért (gyorshajtás, szabálytalan parkolás, egyéb szabálysértések, stb.) Bérlő teljes felelősséget vállal és tudomásul veszi, hogy azok költségei őt terhelik, egyben hozzájárul adatainak kiadásához a rendőrségi és egyéb szabálysértési eljárásokkal kapcsolatosan.

Bérlő kijelenti, hogy vagyon elleni bűncselekmény kapcsán elmarasztalva nem volt és büntetőeljárás alatt nem áll. Felek a bérleti szerződésből eredő bármely vitás kérdéseket tárgyalás útján, egyezségre törekedve próbálják rendezni. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, peres eljárás esetére kikötik a ROMAN Kereskedelmi Iparkamara mellett működő Állandó Választott Bíróság CSIKSZEREDA kizárólagos illetékességét és a roman jog alkalmazását. Felek alávetik magukat a Választott Bíróság eljárási rendjének.